Animal   Assisted   Intervensions

Dierondersteunende begeleidingen of therapieën.

 

Mensen en dieren hebben een sterke band met elkaar. Uit onderzoek is gebleken dat mensen positief reageren op dieren en dat door de bijzondere band met dieren bepaalde stappen makkelijker worden gezet. Begeleidingsprogramma’s met dieren werken ondersteunend, stress verlagend, drempelverlagend en brengen plezier en echt contact.

Mensen luisteren vaak niet meer naar (non-verbale) lichaamstaal, dieren echter doen niet anders. Een dier is vooral zichzelf en zal nooit een mens zijn, laat staan een therapeut. Mensen kunnen onder voorwaarden een dier echter wel als middel inzetten. De dieren dienen hiervoor natuurlijk wel geschikt en getraind te zijn.

De cursus dierbegeleider/bezoekteam AAI van Pets4Care leidt mensen op om op verantwoorde en veilige manier hun dieren in te zetten bij mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Opleiding, evaluatie en registratie van bezoekteams wordt uitgevoerd volgens internationale kwaliteitsstandaarden en eisen.

Pets4Care vindt het belangrijk om teams goed op te leiden; het is specialistisch werk dat professioneel uitgevoerd dient te worden. Een goed opgeleid bezoekteam staat borg voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Deze informatie is afkomstig uit de cursusmap Dierbegeleider van Pets4Care.


VIDA  

Weerbaarheidstraining

 

Wat houdt Weerbaarheidstraining VIDA in?

In VIDA wordt de hond doelgericht ingezet in een begeleiding of therapie. In deze vorm van begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd contact te leggen met de hond. Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

Er zijn een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en de filosofie van Rots&Water, die afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer of mindere mate aan bod komen:

  • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.
  • Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
  • Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
  • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
  • Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.

Deze informatie is afkomstig van: http://www.pets4care.nl/vida